#6931
ISRAEL3D
חבר

Window > Model info > Text
שם ניתן להחליף גופנים, לשנות גודלם, ואפילו להגדיר באיזה מרחק מהצילום הם "נעלמים" כשמסתובבים סביב המודל.