#8100
zlicha
חבר

עכשיו אני רואה שכתוב לי סקצ'אפיסט מתחיל… :)
8-9 שנים זה מתחיל?! :-)