הגשת אסמכתא להנפקת רישיון אקדמי

רישיון סטודנט / מרצה מיועד לאדם הרשום במוסד אקדמי מוכר. הנפקת הרישיון מותנית בהצגת תעודה שהונפקה מטעם המוסד בתוקף לשנת הלימודים הנוכחית. הרישיון מיועד לתקופה של שנה אחת בלבד, כאשר במהלך תקופה זו יהיה זכאי בעל הרישיון לשדרוגי תוכנה בחינם.

סטודנטים

חובה לשלוח תעודה עדכנית לשנת הלימודים הנוכחית אשר הונפקה מטעם המוסד

סגל

יש להגיש טופס העסקה עדכני, כתב מינוי חתום או תלוש שכר אחרון (ללא תוכן)