#6208
tim5tim1
חבר

התמונה העליונה היא האחרונה (הן עלו הפוך)