#8658
ISRAEL3D
חבר

@tbar wrote:

זה מה שעשיתי, בניתי קבוצה ושכפלתי את זה עם רפיפיל ביניהם, לא רואים את זה אולי כי זה באותו מישור של הזכוכית.
אני צריכה להבליט את זה. מה עוד להשקיע בגיאומטריה? הקושי שלי היה שאין עדיין פרטים אז לא ברור לאדריכל בדיוק איך זה ייבנה.
מה עוד להשקיע בגיאומטריה?
אני צריכה להוציא סרטון של היקף הבניין.
מחכה להערות ותגובותו נוספות.

רגע. סרטון מרונדר?