#7442
ISRAEL3D
חבר

@ahuvi17 wrote:

או קיי, אני מנסה עכשיו לעבוד בצורה כזו.
באיזה מקום אני אמורה לראות את החומר?
בתצוגה מקדימה הוא לא נמצא.

אמורה לראות אותו ברשימת החומרים תחת Scene Materials
הקישי על Preview כדי לרנדר את התצוגה המקדימה.